Pasākumi

 

Zinību diena 

„Rudenī strops kopā vāc spietu….” (Skolas Himnas vārdi)

    Dravnieku skolas zvaniņš 2.septembrī uz Zinību dienas pasākumu pulcēja pirmsskolas vecuma, sākumskolas un pamatskolas izglītojamos, viņu vecākus, skolotājus un tehniskos darbiniekus.

  2019./2020.m.g. iesākās skanot Valsts Himnai. Skolas direktora apsveikuma vārdi,  veiksmes un izdošanās vēlējumi, aicinājums uz sadarbību  un jauniem izaicinājumiem mācību darbā  un interešu izglītības pasākumos bija veltīti visiem.

    Septembra dāvanas saņēma pirmsskolas grupiņas „Bitītes”  bērni, skolēni, kuri pievienojušies skolas saimei un arī skolotāji, kuri skolā darbu uzsāks.

        Klašu kolektīvi kopā ar audzinātājām un visiem pasākuma dalībniekiem veidoja Emociju kopbildi, jo šajā rītā  uz skolu katrs devās ar jaukām un patīkamām emocijām.

    Pārsteigums bija „Ģimenes apsveikums”.  Mazā Nikola un māmiņa Līga priecēja ar dzejas rindām, Svētku kliņģeri un skolotājiem un darbiniekiem sarūpētiem ziedu pušķiem. Pārējie skolēni pievienojās sveicienam.

    Protams, kā jau bišu stropā, ir jābūt arī saldumiem. Pasākuma organizatori aicināja visus uz svētku cienastu - Medus torti, Svētku kliņģeri un sulu.

    ….Un Skolas zvaniņš iezvanīja Klases stundu, tikšanos ar klašu audzinātājiem.    

 

.>> vairāk <<

Latvijas skolu reitings 2019

   Dravnieku pamatskola Latvijas skolu reitingā 2019 mazo skolu grupā darbā ar talantīgiem skolēniem ierindojusies 65. vietā.

Paldies skolas kolektīvam, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu un panākumiem valstī.

Skatīt šeit http://www.skolureitings.lv/?page_id=278

 

 

Izlaidums

   Peoniju ziedu reibinošā smarža 14. jūnija vakarā Stabulnieku kultūras namā pulcināja Dravnieku pamatskolas pedagogu kolektīvu un kuplu viesu saimi uz tradicionāliem svētkiem Latvijas skolās – izlaidumu. Šogad skolas absolventu sarakstā seši Dravnieku pamatskolas 9. klases skolēni: Jūlija, Valērija, Pēteris, Arvis, Andrejs un Aigars.

   Skolas direktors Jānis Znotiņš, lietišķi un svinīgi atklāja pasākumu ar vārdiem: “Ir atkal jūnijs – izlaidumu laiks. Klāt pirmais lielā darba cēliena noslēgums, kad par paveikto deviņos gados izglītojamie saņems apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu. Šis ir svarīgs brīdis gan absolventiem, gan viņu ģimenēm, jo skolas izlaidums ir vērtējuma laiks par sasniegto, sapņu un ideju laiks par turpmāko”.     

.>> vairāk <<

Mācību gada noslēguma pasākums

   31.maijā skolotāji, skolēni un vecāki pulcējās Riebiņu KC uz 2018./2019.mācību gada noslēguma pasākumu. Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta sacensībās Riebiņu novada domes diplomus un naudas balvu saņēma septiņi Dravnieku pamatskolas skolēni, bet Atzinības raksts par ieguldīto rezultatīvo darbu skolēnu sagatavošanā un naudas balva tika pasniegta skolotājai Silvijai Butkevičai. Riebiņu novada domes Pateicības saņēma deviņi skolas pedagogi – Ārija Pudule, Arnita Znotiņa, Irēna Mičuliša, Aivars Broks, Tekla Skaba, Irēna Ormane, Inta Broka, Guntis Belkovskis un Lidija Ozola.

   Mācību priekšmetu olimpiādēs Dravnieku pamatskolas skolēni ieguva 8 godalgotas vietas, tajā skaitā vienu godalgotu vietu valsts mēroga olimpiādē un vienu Latgales reģionā: Olivia Dalova ieguva 2.vietu Latvijas 46.atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja Silvija Butkeviča) un 3.vietu Latgales reģiona 6.atklātajā angļu valodas olimpiādē 8. – 9.klašu skolēniem (skolotāja Arnita Znotiņa).

   5.klases skolniece Olivia Dalova ieguva 1.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē (skolotāja Arnita Znotiņa)

   Riebiņu novada olimpiādēs Dravnieku pamatskolas skolēni ieguva 5 godalgotas vietas: Olivia Dalova – 1.vietu matemātikā, Sandis Endijs Dimitrijevs – 1.vietu kombinētajā 4.klašu olimpiādē, Sarma Vītoliņa – 2.vietu informātikā, Atzinību matemātikā, Dagnija Vītoliņa – Atzinību matemātikā. Šīm olimpiādēm skolēnus sagatavoja skolotāji: Silvija Butkeviča, Irēna Mičuliša, Aivars Broks un Tekla Skaba

   Par aktivitāti un panākumiem ārpusklases konkursos tika apbalvoti 5 skolēni: Sarma Vītoliņa, Astrīda Trūpa, Sandis Endijs Dimitrijevs, Dagnija Vītoliņa un Karina Vulāne.

Par panākumiem sporta jomā naudas balvu saņēma 4 skolēni: Sandis Endijs Dimitrijevs, Olivia Dalova, Pēteris Briška un Dagnija Vītoliņa. Dravnieku pamatskolas skolēniem panākumi skolēnu sporta spēlēs 64 lauciņu dambretē Preiļos un Līvānos. Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā Balva” starpnovadu sacensībās vieglatlētikā un Riebiņu novada roku spēka sacensībās “Lāčplēša tvēriens”. 
   Mācību gada noslēguma pasākumā Riebiņu KC ar dziesmām uzstājās Olivia Dalova un Sandis Endijs Dimitrijevs.

.>> vairāk <<

Sporta diena   

   No 27.maija līdz 1.jūnijam Riebiņu novadā tika organizēta Veselības un sporta nedēļa. Arī Dravnieku pamatskolā šīs nedēļas ietvaros bija paredzētas sportiskas aktivitātes. 29.maijā skolā bija Sporta diena. Aktīvu dalību šīs dienas rīkotajās stafetēs un spēlēs ņēma 1. – 8.klašu skolēni, skolotāji un citi skolas darbinieki. Sporta dienas pasākuma programmu sastādīja sporta skolotājs Guntis Belkovskis, viņš arī vadīja šīs aktivitātes. G.Belkovskim sportot kopā ar bērniem palīdzēja skolotājas I.Ormane un T.Skaba. Vairāki skolotāji bija aizņemti un sporta dienas norisē nepiedalījās, jo bija jāvada eksāmens svešvalodās 9.klases skolēniem – angļu un krievu valodā. Šī diena visiem dalībniekiem ļoti patika, tās organizēšana iepriekš bija labi pārdomāta un sagatavota.

 

Vecāku sapulce  

28.maijā skolā notika vecāku sapulce. Skolas direktors J.Znotiņš iepazīstināja skolēnu vecākus ar izglītojamo panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta sacensībās 2018./2019.m.g., informēja par citiem skolas dzīves aktuālajiem jautājumiem.

   Vairākiem vecākiem direktors pasniedza Pateicības rakstus par ieinteresētību, sadarbību, atbalstu un rūpēm bērnu audzināšanā, aktivitāti dažādu skolas pasākumu apmeklēšanā.

   Vecāku sapulces izglītojošajā daļā skolotāja Irēna Ormane papildināja direktora Jāņa Znotiņa mācību gada sasniegumu analīzi, iepazīstinot skolēnu vecākus ar karjeras konsultanta darbību novadā. Tika uzsvērtas iespējas iepazīties ar profesijām, nodarbībām skolēniem tālākās dzīves darbības izvēlē. Vecāki tika aicināti aktīvāk piedalīties skolēnu karjeras audzināšanā.

   Tāpat tika runāts par “Latvijas skolas somas” programmu. Dravnieku pamatskola šogad izmantoja piedāvātās iespējas: tikšanos ar mūzikas instrumentu meistaru, meistardarbnīcu J.Raiņa muzejā Jasmuižā un mācību ekskursiju uz Skrīveru dendroloģisko parku, saldumu ražotni Skrīveros un Liktendārzu.

   Savas lekcijas beigās I.Ormane runāja par valodas lomu skolēnu attīstībā un neirolingvistiskas mācības izmantošanu mācīšanās procesā.

   Pēc kopējās skolas sapulces vecākiem bija iespēja aprunāties ar klašu audzinātājiem, gūt informāciju par saviem bērniem – par viņu sekmēm, uzvedību, panākumiem, kā arī pārrunāt problēmas.

 

Pasākums par lauksaimniecību

 

Tieši pirms skolēnu vasaras brīvdienām SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Preiļu nodaļa Riebiņu novada Dravnieku pamatskolā 6.-8. klašu skolēniem organizēja informatīvo dienu „Lauksaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”. Sākumā skolēniem tika pastāstīts par Latvijas lauku konsultāciju izglītības centra sniegtajiem pakalpojumiem un rīkotajiem pasākumiem. Tad skolēni tika iepazīstināti ar tām nozarēm, kādās iespējams darboties laukos.

.>> vairāk <<

 

Sasniegums valsts olimpiādē

5. klases skolniece Olivia Dalova ieguva 2. vietu Latvijas 46. atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja Silvija Butkeviča). 1. jūnijā Olivia un skolotāja Silvija bija apbalvošanas pasākumā Rīgā. Skolniece saņēma diplomu un medaļu.

.>> vairāk <<

Panākums valsts konkursā

Sarma Vītoliņa – 1.vietas ieguvēja konkursā „Vēsture ap mums.”

„Vēsture ap mums” ir starptautisks skolēnu radošo  un pētniecisko darbu konkurss, ko Latvijā rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar starptautisko Eustory tīklu  (Eustory – History Network of Young Europeans) 2018./2019. mācību gadā konkursa dalībnieki tika aicināti atklāt Latviju no jauna, pievēršot uzmanību mazāk pētītiem jautājumiem. Konkursa tēma bija „Es nēsāju Latviju kabatā kā mīklu, ko nevar atminēt”. Konkursa dalībnieku uzdevums bija atrast un izpētīt vēstures avotus par nozīmīgiem, bet  mazāk zināmiem notikumiem, cilvēkiem, lietām, vietām Latvijā, kas viņus ir iedvesmojuši, pārsteiguši, likuši uzdot jautājumus un meklēt atbildes. Sarmu pārsteidza tas, ka blakus Dravnieku skolai atradās krucifikss. Viņa sāka uzdot jautājumus – Kas tas ir? Kāda tam nozīme? un meklēt atbildes, noskaidrot krucifiksu nozīmi, to funkcionalitāti, kas rezumējās darbā „Krucifiksi Stabulnieku pagastā.” Žūrijas komisija izvirzīja Sarmas darbu finālam, kur tika  vērtēta prezentācija (līdz 7 minūtēm) un spēja atbildēt uz jautājumiem par  pētīto tematu, ar ko viņa  spīdoši tika galā. Konkursa noslēguma ceremonijā liels bija Sarmas pārsteigums, kad viņa tika nominēta laureātes godā savā vecuma grupā, iegūstot 1. vietu.

 Dravnieku pamatskolas vēstures skolotāja, darba konsultante – Ārija Pudule

 

.>> vairāk <

Zvana svētki

17.maijā 9.klases skolēni kopā ar vecākiem, skolotājiem un skolasbiedriem svinēja Pēdējā zvana svētkus. Skanēja devīto pārdomas par deviņiem skolas gadiem, audzinātāju Teklas un Valentīnas laba vēlējumi, skolasbiedru apsveikumi. Sekoja tradicionālais gājiens ap skolu un neliels atmiņu mirklis sākumskolas klasē pie audzinātājas Irēnas.

.>> vairāk <<

Skolas soma

  14.maijā visi skolēni piedalījās Vasts budžeta finansējuma izglītojoši pedagoģiskā programmā, apmeklējot SIA „Skrīveru gotiņa”. Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros zinātnes un inovāciju jomā skolēni uzzināja ražotnes vēsturi, kā arī darbību mūsdienās, atbildēja uz jautājumiem un saņēma dāvanā saldos našķus. Protams, visaizraujošākā bija praktiskā darbošanās – konfekšu ietīšana. Konfektes skolēni ietina sev un dāvanai tuviem cilvēkiem.

 

.>> vairāk <<

Lieldienas

 

23.aprīlī skolas saime pulcējās, lai kopīgi nosvinētu Lieldienas. Pasākumā varēja uzzināt par Lieldienu tradīcijām, klausīties tautasdziesmas, muzikālus priekšnesumus, vērot jautras dejas un piedalīties olu ripināšanas aktivitātēs. Raibumraibās oliņas bija sanestas no mājām, bet sākumskolas bērni tās krāsoja arī skolā. 

 

.>> vairāk <<

Starptautisks projekts

 

Ziemeļu Ministru padome (the Nordic Council of Ministers), Augstākās izglītības padome Zviedrijā (the Swedish Council for Higher Education) (UHR)) apstiprinājusi Nordplus Junior 2019 projektu “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē” (The significant role of fish in our lives), projekta Nr.: NPJR-2019/10139.

 

.>> vairāk <<

Mūka muzeja apmeklējums

1.martā mūsu skolas skolēni devās izglītojošā braucienā uz Galēniem. Apmeklējām R.Mūka muzeju un tajā izvietoto izstādi “Trīs zvaigznes Latvijas mūzikas zvaigznājā”. Tas ir stāsts par trim pasaulslaveniem Latvijas mūziķiem: dziedātāju Elīnu Garanču, diriģentu Marisu Jansonu un vijolnieku Gidonu Krēmeru. Izstādē akcentēti mazāk zināmi fakti par izcilo mākslinieku dzīves un izglītošanās ceļa sākumu Latvijā. Katru no izstādes stāstiem papildina video stāsti un interaktīva spēle. Mums bija iespēja salikt “pogu orķestri”, ko bērnībā, atdarinot tēvu, izveidojis Mariss Jansons, atminēt, kurai Elīnas Garančas atveidotajai operas lomai atbilst attēlā redzamais tērps, kā arī izmēģināt, vai vieglāk vijoli turēt ir ar vai bez lakatiņa.

Tad devāmies uz parku, kur izstaigājām R.Mūka Filozofijas taku un aplūkojām tur izvietotās 11 koka skulptūras. Bija interesanti un izzinoši.

.>> vairāk <<

 

Skatuves runas konkurss

22.februārī Stabulnieku KN pulcējās novada skolu pārstāvji, lai noskaidrotu labākos skatuves runā un skanīgāko balsu īpašniekus.

Mūsu skolu konkursā “Balsis” pārstāvēja duets- Sandis Endijs Dimitrijevs un Olivia Dalova (sk. Lidija Ozola).

Skatuves runas konkursā piedalījās 1.klases skolniece Nikola Afoņkina un ieguva 2.pakāpi, 4.klases skolnieks Sandis Endijs Dimitrijevs ieguva 1.pakāpi, kā arī tika izvirzīts uz 2.kārtu (sk.Irēna Mičuliša). 6.klases skolniece Dagnija Vītoliņa ieguva 2.pakāpi (sk. Inta Broka).

.>> vairāk <<

 

Valentīndiena

14.februārī notika skolas pašpārvaldes organizēts pasākums- koncerts. Tajā tika rādītas gan pašu skolēnu, gan ar skolotājas Natālijas palīdzību iestudētās dejas, skaitīti dzejoļi, spēlēts muzikāls priekšnesums. Vajadzēja minēt mīklas un spēlēt atraktīvas spēles. Paldies visiem, kas aktīvi līdzdarbojās!

.>> vairāk <<

 

Stunda bibliotēkā

13.februāra pēcpusdienā uz tematisku nodarbību Stabulnieku bibliotēkā kopā pulcējās sākumskolas vecuma bērni, lai atminētos februāra mēnesī aktuālākās svinamdienas, kā arī tuvāk iepazītos ar puteņu mēnesī dzimušās un tautā tik iemīļotās bērnu grāmatu autores un mākslinieces Margaritas Stārastes krāšņi ilustrētajiem literārajiem darbiem, no kuriem staro patiesa un silta mīlestība, tāpēc arī Valentīndienas ietvaros priekšā lasīšanai tika izvēlēta Margaritas Stārastes pasaciņa par tīteņa un skābenes interesanto draudzību no autores pasaku krājuma "Saulīte". Kopīgi tika sacerēts romantisks pantiņš. Uz sirsniņām, no visas sirds, tika rakstīti mīļi komplimenti pašiem sev. Paldies bibliotekārei Birutai!

.>> vairāk <<

 

Skaļās lasīšanas sacensības

    Nacionālās skaļās   lasīšanas sacensībās  vietējā Stabulnieku bibliotēkā piedalījās 4.-7.klašu skolēni, bet nokļūt uz novada finālu varēja tikai 11un 12 gadus veci 5.un 6. klases skolēni. Skaļās lasīšanas sacensībām skolēni bija izvēlējušies visdažādākā satura grāmatas, un par  katru grāmatu lasītājam  ir savs stāsts.

   24.janvārī Riebiņu bibliotēkā uzstājās Olivia un Kristiāns no 5.klases, Dagnija no 6.klases. Žūrija augstu vērtēja visu novada skolu dalībnieku uzstāšanos. Trīs lasītāji saņēma diplomus un iespēju piedalīties reģionālajā Nacionālās skaļās lasīšanas finālā Preiļu Galvenajā bibliotēkā 20.februārī. Starp novada laureātiem arī Olivia Dalova (sk. I.Broka) no Dravnieku pamatskolas.

 

.>> vairāk <<

  

Ontona Slišāna radošo darbu konkurss

     Janvāris iesācies darbīgi un veiksmīgi. Sajūtot Latgales patriota un dzejnieka Antona Slišāna garu, piedalījāmies radošo darbu konkursā „Vyss apleik maņ munā volūdā skaņ….” /O.Slišāns/

    Konkursa noslēgumā 18.janvārī Viļakas novada „Upītēs” piedalījāmies „Ontona dīnas ļustēs”, lai saņemtu balvas.

     1.-4.klašu grupā Astrīdas Trūpas darbs novērtēts visaugstāk – 1.vieta, kā arī speciālbalva no A.Slišāna meitas par latgalisko identitāti. Sandim Endijam Dimitrijevam – pateicība par radošo darbu.

     5.-7.klašu grupā Dagnijas Vītoliņas darbs ieguva 2.vietu un arī speciālbalvu.

Koncerts ar Kārli Kazāku,  izstāde „100 deči Latvijai”, zīmējumu un radošo darbu apskate, diplomi, grāmatas, svētku kūka un sniegotā pierobežas ainava dienu piepildīja ar patīkamām un neaizmirstamām emocijām.

    Paldies dalībniekiem un viņu skolotājām – konsultantēm Irēnai M. un Intai B.

 

.>> vairāk <<

 

Decembris

Mēneša sākumā iedegta pirmā svecīte pašu veidotajos Adventa vainadziņos, rotātas klases.

12.decembrī notika skolēnu vecāku sapulce.

14.decembrī trīs skolnieces piedalījās R.Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākumā Galēnos. Dagnija Vītoliņa (6.kl.) un Sarma Vītoliņa (8.kl.) ieguva atzinību, Astrīda Trūpa (4.kl.) saņēma diplomu par 3.vietu un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atzinību un simpātiju balvu.

Semestra noslēguma nedēļā skolu izstaigāja ķekatas (7. un 8.klases skolēni ar skolotāju Irēnu Ormani), skolēni gatavoja dāvanas un apsveikumus, darbojās Ziemassvētku pasts, vairāku klašu skolēni cepa piparkūkas.

21.decembrī bērni, vecāki un skolotāji bija kopā Ziemassvētku koncertā.

.>> vairāk <<

Novembris

Novembrī  skolas skolēni piedalījās akcijas “Skolas soma” nodarbībās, karjeras dienu pasākumā Riebiņos, spēlēja dambreti, apguva ugunsdrošību un evakuāciju, veica citas radošas aktivitātes.

.>> vairāk <<

Latvijai - 100

Par godu mūsu valsts nozīmīgajai jubilejai arī mūsu skolā tika rīkots svinīgs pasākums. Skanēja dziesmas, tika lasīti dzejoļi, pašsacerēti domraksti par godu mūsu Dzimtenei. Pasākuma izskaņā tika apbalvoti labākie skolēni par sasniegumiem sportā un citās skolas aktivitātēs. tika sumināti arī čaklie skolas darbinieki.

.>> vairāk <<

Oktobris.

5.oktobrī- Skolotāju dienā- jaukus pārsteigumus bija sagatavojuši 9.klases audzēkņi un skolēnu māmiņas- Līga Malnace, Inga Vītoliņa un Žanete Pudule.

         10.oktobrī  Karjeras dienā Riebiņu vidusskolā  trijās radošajās darbnīcās skolēni izzināja profesiju daudzveidību, darbojās kopā ar K Komandu, pabija Karjeras nedēļas busiņā, lūkojās caur virtuālajām brillēm.

          17.oktobrī sākumskolas skolēni Stabulnieku bibliotēkā piedalījās nodarbībā “Pasaku un stāstu laiks”- klausījās pasakas, veidoja pārpilnības koku. Paldies bibliotekārei Birutai!

          18.oktobrī notika tradicionālais “Draudzības skrējiens”.  Uzvarētāju apbalvošana- gan individuāli, gan klasēm-  notiks svinīgajā Latvijas dzimšanas dienas pasākumā.

 

.>> vairāk <<

Ekskursija

2.oktobrī 1.-8.klases skolēni apmeklēja Riebiņus un Preiļus. Riebiņos pabijām bibliotēkā, apskatījām izstādes, iepazinām kultūras centru un domes ēku, kā arī izstaigājām parku. Preiļu policijas drošības mācības klasē klausījāmies un atkārtojām svarīgus noteikumus, bet vēlāk devāmies rudenīgā pastaigā pa Preiļu parku. Atceļā apskatījām pieminekli komponistam Jānim Ivanovam  un Pieniņu baznīcu un ezeru.

.>> vairāk <<

Septembris

Septembrī notika daudz dažādu pasākumu. Skolēni sāka laicīgi gatavoties Latvijas 100 gadu svinībām. Skolā viesojās keramiķis, kurš vadīja māla dažādu figūru veidošanas meistarklases, kurās aktīvu dalību ņēma arī mūsu skolas skolēni. Tika apmeklēts arī Jāņa Pauniņa 64 lauciņu dambretes turnīrs, kur sekmīgi startēja vairāki skolēni.

.>> vairāk <<

Zinību diena

Zinību diena šajā mācību gadā notika 3. septembrī. Uz šo svinīgo pasākumu Dravnieku pamatskolā bija pulcējušies šīs skolas skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Klātesošos ar svinīgu uzrunu sveica un klātesošajiem panākumus vēlēla šīs skolas direktors Jānis Znotiņš. Tāpat ar jaunā mācību gada sākumu klātesošos apsveikt bija ieradusies Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore E. Visockas kundze.

 .>> vairāk <<