Pasākumi

 

Attālinātās mācības

 

RĪKOJUMS

       20.03.2020.                                                                              Nr.1 -8/7


   Saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.punktā noteikto par mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs pārtraukšanu, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti, noteikt Dravnieku pamatskolā attālinātu mācību procesu no 23.03.2020. līdz 14.04.2020.

 

                                                                                  Skolas direktors J.Znotiņš


Pielikums pie rīkojuma Nr. 1  - 8/7 no 20.03.2020.

Kārtība, kādā tiek īstenotas attālinātās mācības Dravnieku pamatskolā

   Izdota saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.punktā noteikto par mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs pārtraukšanu, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti.

I. Vispārīgie noteikumi

   1. No 23.03. – 14.04.2020. mācību process Dravnieku pamatskolā notiek attālināti.

   2. Attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes nodarbību pārnešanu tiešsaistē. Tā vairāk līdzinās pašu vadītām mācībām, sekojot skolas un skolotāju norādījumiem.

   3. Skola rēķinās ar to, ka daudzās ģimenēs tehnoloģijas nav pieejamas. Ja nav citas iespējas, skolotāji telefoniski informē izglītojamos un vecākus par piekļuvi mācību līdzekļiem, darbu izpildi un atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Mācībām izmantojamas grāmatas, darba burtnīcas, drukāti mācību materiālu komplekti.

II. Pirmsskolas grupas darbība (5 – 6 gadus veciem bērniem)

1.      Pirmsskolas grupas skolotāja regulāri sazinās ar vecākiem, nodod ziņas un informē vecākus par bērna mācībām e-pastā, Whatsapp vai telefoniski.

2.      Skolotāja nosūta nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem un rotļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kurus bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks. Sagatavo ieteikumus un komentārus par vēlamajām darbībām un to, kā izmantot ierastās ikdienas darbības mācībām.

III. Saziņa un mācību nodrošināšana attālinātam mācību procesam 2. – 8.klasēs

1.      Saziņa ar pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem notiek telefoniski, e-pastā, Whatsapp atkarībā no iespējām.

2.      Jebkurš izglītojamais un viņa vecāki var sazināties ar pedagogiem un klases audzinātāju, kuru pienākums ir sniegt konsultācijas.

3.      Ņemot vērā to, ka daudziem izglītojamiem mājās nav pieejas internetam un viedierīcēm, mācību priekšmetu skolotāji sagatavo nepieciešamos mācību materiālus papīra formātā (darba lapas, uzdevumus, izdales materiālus u.c.), skola nogādā tos izglītojamiem vai vecākiem.

4.      Izglītojamie patstāvīgi pilda uzdotos uzdevumus, vecāki seko, kā notiek mācību process attālināti.

IV. Izglītības programmu īstenošanas kārtība

1.      Izglītojamie patstāvīgi vai kopā ar vecākiem plāno savu mācīšanos, izpilda skolotāju norādījumus, veic uzdevumus.

2.      Veicot uzdevumus, jāņem vērā šādi ieteikumi:

·         lasi un centies darīt;

·         nesaprati – lasi vēlreiz;

·         meklē palīdzību pierakstu kladē, atgādnēs, mācību grāmatā;

·         jautā (zvani vai raksti) pēc palīdzības klasesbiedram;

·         jautā (zvani vai raksti) mācību priekšmeta skolotājam.

3.      Izglītojamie attīsta pašvadītās mācīšanās prasmes un iemaņas.

4.      Izglītojamie uzkrāj saņemtos darbus, aizpildītās darba lapas, radošos darbus un citus pierādījumus par mācību darbu attālināti.

5.      Mācību priekšmetu skolotāji konsultē izglītojamos un viņu vecākus mācību satura apguves jautājumos, nepieciešamības gadījumā sniedz metodisko palīdzību, ievēro ētikas, morāles un konfidencialitātes principus.

6.      Pedagogi nodrošina, ka izglītojamie apgūst mācību saturu saskaņā ar valsts pamatizglītības standartā noteikto.

7.      Izglītojamo vecāki regulāri seko aktuālajai informācijai par mācību procesa organizēšanu Dravnieku pamatskolā.

8.      Vecāki informē klases audzinātāju par izglītojamā veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme izglītības procesā.

9.      Izglītojamo vecāki pievērš  īpašu uzmanību bērnu drošības jautājumiem.

10.  Izglītojamo vecāki seko līdzi sava bērna (bērnu) mācību procesam un sasniegumiem, sadarbojas ar skolotājiem un citām izglītības procesā iesaistītām personām, uzklausa un pilda pedagogu norādījumus un ieteikumus par izglītojamo turpmāko apmācību un attīstības veicināšanu.

           V. Kārtība, kādā novērtē izglītojamā  mācību sasniegumus

              1. Mācību priekšmetu skolotāji pārbauda paveikto pēc izglītojamā atgriešanās         izglītības iestādē.

               2. Izglītojamā sniegumu pedagogi atkal vērtēs ar atzīmēm (ballēm), atsākoties klātienes mācībām.

          VI. Noslēguma jautājumi

              Grozījumus kārtībā veic skolas direktors vadoties pēc Ministru kabineta turpmākajiem noteikumiem, saskaņā ar izmaiņām ārkārtas situācijā un skolotāju un vecāku ieteikumiem.

 

                                                    Dravnieku pamatskolas direktors: Jānis Znotiņš

 

   20.03.2020.

 

Skatuves runas konkurss

 

 

   5.klases skolnieks Sandis Endijs Dimitrijevs skolēnu skatuves runas konkursā Latgalē ieguva I. pakāpes diplomu.

    Skolēnu konkursam sagatavoja skolotāja Irēna Mičuliša. Apsveicam!

 

 

.>> vairāk <<

 

 

Vēsture ap mums

 

   6.klases skolniece Olivia Dalova ieguva 1.vietu Riebiņu novada pētniecisko darbu konkursā “Vēsture ap mums” “Te varētu tapt muzejs”.

    Skolnieci konkursam sagatavoja skolotāja Ārija Pudule. Apsveicam!

 

 

 

Matemātikas olimpiāde

 

 

Riebiņu novada matemātikas olimpiādē Olivia Dalova ieguva 1.vietu, Astrīda Trūpa ieguva 2. vietu, bet Sandis Endijs Dimitrijevs - 3. vietu.

Apsveicam ar iegūtajiem panākumiem.

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājs Jānis Znotiņš.

 

 

.>> vairāk <<

Skatuves runas konkurss

 

 

24.februārī Riebiņu KC pulcējās novada labākie skatuves runas pratēji un dziedātāji. Mūsu skolu pārstāvēja solisti Olivia un Sandis Endijs. Skatuves runas konkursā piedalījās Nikola no 2.klases un Sandis Endijs no 5.klases. Rezultāti iepriecinoši- Nikola ieguva 1.pakāpi, bet Sandis Endijs augstāko un tika izvirzīts uz reģiona konkursu Rēzeknē. Apsveicam! Lai veicas!

.Skolēnus konkursam sagatavoja skolotāja Irēna Mičuliša, bet solistus - skolotāja Lidija Ozola.

 

.>> vairāk <<

Skaļā lasīšana

 

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

 

       30.janvārī Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā notika Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība.

   Skaļās lasīšanas konkursa Riebiņu novada finālā piedalījās Sandis Endijs Dimitrijevs, Astrīda Trūpa un Olivia Dalova.

   Sandis Endijs Dimitrijevs ieguva 1.vietu.

21.februārī Sandis Endijs Dimitrijevs skaļās lasīšanas sacensībā kļuva par Preiļu reģiona čempionu un ieguva GODA diplomu un piedalīsies sacensībās valstī.

   Skolēnus konkursam sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Inta Vilcāne.

  Apsveicam!

 

.>> vairāk <<

 

Pasākums Upītē

 
         Radošo darbu konkursa  “Laiks…Muns laiks…Kas ir laiks? Deļkuo vysod pītryukst laika? Myužs, dzeive, myužeiba…” noslēguma pasākumā 18.janvārī Viļakas novada „Upītēs” piedalījāmies „Ontona dīnas ļustēs” jau otro gadu. Pasākums veltīts Latgales patriotam un dzejniekam Antonam Slišānam.

    Pasākumu bagātināja muzikālie priekšnesumi, apsveikumi, zīmējumu un radošo darbu apskate, bija iespēja redzēt izstādi arī muzejā. Dalībniekiem un viesiem mājinieki bija sarūpējuši Svētku kūku.

         Godalgotas vietas, balvas un pateicības saņēmām gan par literāri radošajiem darbiem, gan par zīmējumiem. 
       1.-3.klašu grupā Nikola  Afoņkina ieguva 3.vietu par pasaku “Neredzamais Laiks”.

        4. -6. klašu grupā  Olivias Dalovas zīmējums arī 3.vietā. Olivias zīmējumu “Mūža aplis” augstu vērtēja vietējās draudzes mācītājs. Almas zīmējums bija atzinības vērts.

     Par latgalisko identitāti balvu un pateicību saņēma Aldis un Sandis Endijs Dimitrijevs. Pateicības arī Kristai, Almai un Robertam.

       Īpašs PALDIES skolotājām – konsultantēm par skolēnu aktivitātes darboties atbalstīšanu / Irēna M., Inta V., Inta B./ .  Lai arī turpmāk  radošs un rezultatīvs darbs!

.>> vairāk <<

Siltuma diena

Katru gadu 20. janvārī piemin 1991. gada janvāra traģiskos notikumus, kad Latvijas tauta aizstāvēja savas tiesības uz neatkarīgu valsti.  Arī  mūsu skolā tās dienas notikumus atcerējāmies un  atzīmējām kopā ar Siltuma dienu. Mēģinājām radīt to atmosfēru un tās sajūtas, ko barikāžu dalībnieki savās atmiņās mums ir stāstījuši, ko esam lasījuši un dzirdējuši vēstures stundās. Baudot silto tēju un līdzatnestos gardumus klausījāmies vēstures skolotājas stāstījumu par barikāžu laiku, par dalībnieku emocijām un pārdzīvojumiem.                                                                           

Kā jau ierasts Siltuma dienā klātesošie pasākuma dalībnieki līdzi bija paņēmuši savas mīļākās krūzītes un pavēstīja pārējiem, kāpēc tieši šī krūzīte viņam ir tik īpaša. Lai saglabātu ilgāk siltumu, katrs ietinās savā līdzpaņemtajā šallē, kuras garumu vēlāk varēja samērīt ar citiem, lai noteiktu, kurš ir garākās šalles īpašnieks. Pasākuma noslēgumā konkursu uzvarētāji tika apbalvoti ar  dāvaniņām, ko bija sarūpējusi skolēnu pašpārvaldes vadītāja – Olivia Dalova.

 

 

.>> vairāk <<

Nordplus projekts

 

      Izstādi 17. janvārī  apmeklēja Dravnieku pamatskolas skolēni un skolotāji.

 

.>> vairāk <<

 

 

Mazā balva

 

   Apsveicam godalgoto vietu ieguvējus Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā balva” 2.kārtā Preiļos 15.01.2020.

 

Olivia Dalova2.vieta pildbumbas grūšanā;

Roberts Vītoliņš2.vieta 1000 m skrējienā;

Aldis Veigulis3.vieta 60 m barjerskrējienā;

Oksana Vulāne3.vieta 1000 m soļošanā.

 

.>> vairāk <<

 

Ziemassvētku pasākums Rušonas pamatskolā

 


      20.decembrī mūsu skolas skolēni un skolotāji piedalījās kopīgā Ziemassvētku pasākumā Rušonas pamatskolā. Mums bija iespēja noskatīties daudz skaistus Rušonas skolēnu sagatavotos priekšnesumus, piedalīties pārdomāti organizētajās aktivitātēs. Arī mūsu skolas skolēni uzstājās ar priekšnesumiem.

     Paldies Rušonas pamatskolas direktorei J.Šelegovičai un visam skolas kolektīvam par uzaicinājumu ciemos, jauko pasākumu un viesmīlību, skolas pavārītēm – par svētku pusdienām! 

 

.>> vairāk <<

 

Ziemassvētku pasākums

 

Ziemassvētku noskaņās.

    Mācību rezultāti apkopoti, svētku egle izrotāta, uzceptas piparkūkas un ir laiks, kad skolas durvis ver Salatētis. Kāpēc viņš ierodas? Protams, lai pateiktos skolēniem par paveikto 1.semestrī  mācībās, ārpusklases aktivitātēs, sportā.

Salatētim patika muzikālie priekšnesumi Olivias, Astrīdas un Roberta izpildījumā, arī dzejoļi un skaitāmpantiņi ikviena skolēna izpildījumā. Prieks - saldumu tūta  katram. Paldies Salatētim par apciemojumu, saldumiem un vēlējumiem Jaunajā gadā!

 

.>> vairāk <<

 

Dambrete

Panākumi dambretes sacensībās.

      Mūsu skolas skolēni ir aizrāvušies ar dambretes spēli. Viņi piedalās sacensībās un gūst teicamus panākumus. Oktobrī notika sacensības Līvānos, kur U-13 grupā skolas komanda- Astrīda, Olivia, Sandis, Kristiāns- ieguva 3.vietu.

5.novembrī Latgales reģiona sacensībās Maltā U-13 grupā komanda izcīnīja 1.vietu! Individuālajā vērtējumā U-10 grupā Aldis ieguva 3.vietu, U-13 grupā Olivia- 1.vietu, Astrīda- 3.vietu.

12.decembrī J.Pauniņa XX piemiņas turnīrā 64 lauciņu dambretē Preiļos mūsu skolēni guva izcilus panākumus: U-8 grupā Nikola- 1.vieta; U-10 grupā Aldis- 1.v.; U-13 grupā Olivia- 1.v., Astrīda- 2.v., Kristiāns- 1.v., Sandis Endijs- 2.v.

Paldies skolotājai Silvijai Butkevičai!

 

.>> vairāk <<

 

Advente

Adventu gaidot…

  26.novembrī projekta “Mācies, pilnveidojies, sasniedz” aktivitāšu ietvaros radošajā darbnīcā skolēni gatavoja Adventa vainagus. Nodarbību vadīja skolotāja Iveta Upeniece no Sīļukalna. Vainaga izveidei katram skolēnam bija iespēja izvēlēties dažādus materiālus. Rezultātā katrs vainags bija oriģināls un personisks, jo gatavošanas procesā skolēns iepina savas domas, emocijas. Šajā dienā bērnu sirdīs sākās Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

.>> vairāk <<

Konkurss

Konkursa noslēgums Galēnos.

13.decembrī 3 mūsu skolas skolēni devās uz Vislatvijas jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākumu Galēnos. Pasākums bija jauks un sirsnīgs. Priecājamies par saņemtajām balvām- Nikola un Krista ieguva atzinību, bet Aldis no žūrijas saņēma 3.vietu, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atzinību.

.>> vairāk <<

Bibliotēka

Sākumskolas skolēni Stabulnieku bibliotēkā.

Mūsu skolas skolēniem ļoti mīļa vieta ir Stabulnieku bibliotēka. Tur viņi bieži sastopami ikdienā, arī brīvdienās. Taču bibliotekāre Biruta regulāri aicina klašu kolektīvus uz tematiskām nodarbībām.

Oktobra mēnesī sākumskolēni iepazina latviešu folkloru, jo 31.oktobrī tiek svinēta latviešu folkloras diena. Bērni klausījās pasaku, prognozēja notikumus, salika un pēc tam lasīja tautasdziesmas, iepazina sakāmvārdus, parunas, minēja mīklas.

Novembrī notiek Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Tāpēc kādā jaukā novembra dienā skolēni klausījās fragmentu no grāmatas “Pepija Garzeķe” par to, kā tiek svinēta dzimšanas diena. Pēc tam paši rakstīja apsveikuma kartītes un pūta balonus, jo tie vienmēr iepriecina.

Paldies bibliotekārei un gaidām nākošās tikšanās!

.>> vairāk <<

 

Skolas soma

Pasākums programmas “Skolas soma” ietvaros.

14.novembrī kopā ar kaimiņu skolas skolēniem Daugavpils teātrī skatījāmies deju izrādi “Čipolīno”. Vairāki skolēni bija  lasījuši itāļu rakstnieka Dž. Rodari pasaku “Čipolīno”, un tagad to varēja izjust dejas valodā. Izrāde bija jauka, mūsdienīga un atraktīva, par to patiess prieks. Sajūsma arī par skatuves tērpiem, horeogrāfiju.

.>> vairāk <<

ZINOO

Zinātkāres centra “ ZINOO” nodarbības.

       12.novembrī bijām ciemiņi projekta “Mācies, pilnveidojies, sasniedz” nodarbībās Sīļukalna pamatskolā. Izglītojošās nodarbības vadīja skolotājs Pēteris no Cēsu “ZINOO” centra. Bija iespēja radoši piedalīties divās nodarbībās – “Kosmiskā ola” un “Zemestrīce”, kā arī vērot eksperimentu šovu.

     Rezultatīvai uzdevumu veikšanai bija nepieciešama sadarbība komandā, zināšanas, erudīcija, prasme darboties un prezentēt paveikto. Tas ir viss, kādam jābūt mūsdienīgi izglītotam skolēnam. Paldies par iespēju papildus izzināt fiziku un ķīmiju!

 

.>> vairāk <<

 

Latvija

Tēvzemes nedēļa.

Novembris ir gan gada tumšākais mēnesis, gan mūsu varoņu un vēsturiskās tradīcijas mēnesis, kad dibināta Latvijas valsts un skaudrās brīvības cīņās nosargāta tās neatkarība. Mūsu skolā šo notikumu pieminēšana ir kļuvusi par tradīciju, kur pateicamies tiem, kas aizstāvēja neatkarīgu un brīvu valsti un tiem, kas rūpējas par Latviju šodien, krietni strādā visās darba nozarēs, pateicamies tiem skolas darbiniekiem, kas godprātīgi veic savu darbu, ziedo sevi jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, nes mūsu skolas vārdu tuvākā un tālākā apkārtnē un pateicamies mūsu skolas ātrākajiem, sportiskākajiem skolēniem, kas piedalās skolas tradicionālā  Draudzības skrējienā. Kopīgi arī turpmāk apņemamies rūpēties par Latviju, lai tā ir dārgākā vērtība, skaistākā rota un mīļākā vieta uz šīs zemes!

 

.>> vairāk << 

Konkurss "Mana skola - Lieliskākā novadā"

        Mūsu skolas skolēni Olivia Dalova, Sandis Endijs Dimitrijevs ,Astrīda Trūpa, Mairita Veigure, Kristiāns Uisks piedalījās Riebiņu novada konkursā "Mana skola - lieliskākā novadā". Skolēnus konkursam sagatavoja skolotāja Arnita Znotiņa.

 

.>> vairāk <<

Lasīšana

Vasaras lasīšanas konkursa noslēgums.

1.novembrī Riebiņu novada bērni- čaklākie lasītāji- pulcējās uz noslēguma pasākumu. Balvas tika pasniegtas vairākās nominācijās: pateicību par dalību konkursā saņēma Nikola un Krista. Visčaklākā lasītāja tituls Aldim. Dižlasītāja- Astrīda.

Turpinājumā visi noskatījās leļļu teātra izrādi “Mošķu diena."

.>> vairāk <<

 

Helovīns

 Pēc tradīcijas skolā notika Helovīna dienas pasākums. 

.>> vairāk <<

Karjeras diena

    28.oktobrī Riebiņu centrālajā bibliotēkā 8.klases skolēni piedalījās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” praktiskajā seminārā “Veiksmīgas karjeras ABC”. Skolēni guva pamatzināšanas, dažādus ieteikumus sevis pilnveidošanā veiksmīgas karjeras ceļam.

.>> vairāk << 

Projekts

Šogad mūsu skola īsteno Nordplus projektu "Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē"  

.>> vairāk <<

Rudens veltes

  Rudenī skolā notika tradicionālā izstāde "Rudens veltes".

.>> vairāk << 

Zinību diena 

„Rudenī strops kopā vāc spietu….” (Skolas Himnas vārdi)

    Dravnieku skolas zvaniņš 2.septembrī uz Zinību dienas pasākumu pulcēja pirmsskolas vecuma, sākumskolas un pamatskolas izglītojamos, viņu vecākus, skolotājus un tehniskos darbiniekus.

  2019./2020.m.g. iesākās skanot Valsts Himnai. Skolas direktora apsveikuma vārdi,  veiksmes un izdošanās vēlējumi, aicinājums uz sadarbību  un jauniem izaicinājumiem mācību darbā  un interešu izglītības pasākumos bija veltīti visiem.

    Septembra dāvanas saņēma pirmsskolas grupiņas „Bitītes”  bērni, skolēni, kuri pievienojušies skolas saimei un arī skolotāji, kuri skolā darbu uzsāks.

        Klašu kolektīvi kopā ar audzinātājām un visiem pasākuma dalībniekiem veidoja Emociju kopbildi, jo šajā rītā  uz skolu katrs devās ar jaukām un patīkamām emocijām.

    Pārsteigums bija „Ģimenes apsveikums”.  Mazā Nikola un māmiņa Līga priecēja ar dzejas rindām, Svētku kliņģeri un skolotājiem un darbiniekiem sarūpētiem ziedu pušķiem. Pārējie skolēni pievienojās sveicienam.

    Protams, kā jau bišu stropā, ir jābūt arī saldumiem. Pasākuma organizatori aicināja visus uz svētku cienastu - Medus torti, Svētku kliņģeri un sulu.

    ….Un Skolas zvaniņš iezvanīja Klases stundu, tikšanos ar klašu audzinātājiem.    

 

.>> vairāk <<

Latvijas skolu reitings 2019

   Dravnieku pamatskola Latvijas skolu reitingā 2019 mazo skolu grupā darbā ar talantīgiem skolēniem ierindojusies 65. vietā.

Paldies skolas kolektīvam, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu un panākumiem valstī.

Skatīt šeit http://www.skolureitings.lv/?page_id=278

  

Izlaidums

   Peoniju ziedu reibinošā smarža 14. jūnija vakarā Stabulnieku kultūras namā pulcināja Dravnieku pamatskolas pedagogu kolektīvu un kuplu viesu saimi uz tradicionāliem svētkiem Latvijas skolās – izlaidumu. Šogad skolas absolventu sarakstā seši Dravnieku pamatskolas 9. klases skolēni: Jūlija, Valērija, Pēteris, Arvis, Andrejs un Aigars.

   Skolas direktors Jānis Znotiņš, lietišķi un svinīgi atklāja pasākumu ar vārdiem: “Ir atkal jūnijs – izlaidumu laiks. Klāt pirmais lielā darba cēliena noslēgums, kad par paveikto deviņos gados izglītojamie saņems apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu. Šis ir svarīgs brīdis gan absolventiem, gan viņu ģimenēm, jo skolas izlaidums ir vērtējuma laiks par sasniegto, sapņu un ideju laiks par turpmāko”.     

.>> vairāk <<

Mācību gada noslēguma pasākums

   31.maijā skolotāji, skolēni un vecāki pulcējās Riebiņu KC uz 2018./2019.mācību gada noslēguma pasākumu. Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta sacensībās Riebiņu novada domes diplomus un naudas balvu saņēma septiņi Dravnieku pamatskolas skolēni, bet Atzinības raksts par ieguldīto rezultatīvo darbu skolēnu sagatavošanā un naudas balva tika pasniegta skolotājai Silvijai Butkevičai. Riebiņu novada domes Pateicības saņēma deviņi skolas pedagogi – Ārija Pudule, Arnita Znotiņa, Irēna Mičuliša, Aivars Broks, Tekla Skaba, Irēna Ormane, Inta Broka, Guntis Belkovskis un Lidija Ozola.

   Mācību priekšmetu olimpiādēs Dravnieku pamatskolas skolēni ieguva 8 godalgotas vietas, tajā skaitā vienu godalgotu vietu valsts mēroga olimpiādē un vienu Latgales reģionā: Olivia Dalova ieguva 2.vietu Latvijas 46.atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja Silvija Butkeviča) un 3.vietu Latgales reģiona 6.atklātajā angļu valodas olimpiādē 8. – 9.klašu skolēniem (skolotāja Arnita Znotiņa).

   5.klases skolniece Olivia Dalova ieguva 1.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē (skolotāja Arnita Znotiņa)

   Riebiņu novada olimpiādēs Dravnieku pamatskolas skolēni ieguva 5 godalgotas vietas: Olivia Dalova – 1.vietu matemātikā, Sandis Endijs Dimitrijevs – 1.vietu kombinētajā 4.klašu olimpiādē, Sarma Vītoliņa – 2.vietu informātikā, Atzinību matemātikā, Dagnija Vītoliņa – Atzinību matemātikā. Šīm olimpiādēm skolēnus sagatavoja skolotāji: Silvija Butkeviča, Irēna Mičuliša, Aivars Broks un Tekla Skaba

   Par aktivitāti un panākumiem ārpusklases konkursos tika apbalvoti 5 skolēni: Sarma Vītoliņa, Astrīda Trūpa, Sandis Endijs Dimitrijevs, Dagnija Vītoliņa un Karina Vulāne.

Par panākumiem sporta jomā naudas balvu saņēma 4 skolēni: Sandis Endijs Dimitrijevs, Olivia Dalova, Pēteris Briška un Dagnija Vītoliņa. Dravnieku pamatskolas skolēniem panākumi skolēnu sporta spēlēs 64 lauciņu dambretē Preiļos un Līvānos. Jauno vieglatlētu sacensībās “Mazā Balva” starpnovadu sacensībās vieglatlētikā un Riebiņu novada roku spēka sacensībās “Lāčplēša tvēriens”. 
   Mācību gada noslēguma pasākumā Riebiņu KC ar dziesmām uzstājās Olivia Dalova un Sandis Endijs Dimitrijevs.

.>> vairāk <<

Sasniegums valsts olimpiādē

5. klases skolniece Olivia Dalova ieguva 2. vietu Latvijas 46. atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja Silvija Butkeviča). 1. jūnijā Olivia un skolotāja Silvija bija apbalvošanas pasākumā Rīgā. Skolniece saņēma diplomu un medaļu.

.>> vairāk <<

Panākums valsts konkursā

Sarma Vītoliņa – 1.vietas ieguvēja konkursā „Vēsture ap mums.”

„Vēsture ap mums” ir starptautisks skolēnu radošo  un pētniecisko darbu konkurss, ko Latvijā rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar starptautisko Eustory tīklu  (Eustory – History Network of Young Europeans) 2018./2019. mācību gadā konkursa dalībnieki tika aicināti atklāt Latviju no jauna, pievēršot uzmanību mazāk pētītiem jautājumiem. Konkursa tēma bija „Es nēsāju Latviju kabatā kā mīklu, ko nevar atminēt”. Konkursa dalībnieku uzdevums bija atrast un izpētīt vēstures avotus par nozīmīgiem, bet  mazāk zināmiem notikumiem, cilvēkiem, lietām, vietām Latvijā, kas viņus ir iedvesmojuši, pārsteiguši, likuši uzdot jautājumus un meklēt atbildes. Sarmu pārsteidza tas, ka blakus Dravnieku skolai atradās krucifikss. Viņa sāka uzdot jautājumus – Kas tas ir? Kāda tam nozīme? un meklēt atbildes, noskaidrot krucifiksu nozīmi, to funkcionalitāti, kas rezumējās darbā „Krucifiksi Stabulnieku pagastā.” Žūrijas komisija izvirzīja Sarmas darbu finālam, kur tika  vērtēta prezentācija (līdz 7 minūtēm) un spēja atbildēt uz jautājumiem par  pētīto tematu, ar ko viņa  spīdoši tika galā. Konkursa noslēguma ceremonijā liels bija Sarmas pārsteigums, kad viņa tika nominēta laureātes godā savā vecuma grupā, iegūstot 1. vietu.

 Dravnieku pamatskolas vēstures skolotāja, darba konsultante – Ārija Pudule

 

.>> vairāk <