SFL projekts 2011.g

 

SOROSA FONDS LATVIJA FINANSĒTAIS PROJEKTS ‘’STABULNIEKI – POZITĪVO PĀRMAIŅU GAIDĀS!’’ SEKMĪGI ĪSTENOTS
 
Vesela gada garumā no 2011.gada 09.jūnija līdz 2012.gada 10.junijam Riebiņu novada Stabulnieku pagastā, Riebiņu novada biedrības ‘’Atspulgs L’’ izstrādātais projekts ir sekmīgi īstenojies. Projektu finansēja Sorosa Fonds Latvija Ārkārtas palīdzības fonda programmas ietvaros.
Projekta gaitā tika izpildīti visi projektā plānotie uzdevumi un sasniegts projekta mērķis.
8.jūnijā, kopā sanākot sadarbības partneriem, nevalstiskajām organizācijām, aktīvākajiem projekta dalībniekiem no vietējās kopienas, tika apspriesti tālākie nākotnes virzieni un uzdevumi nākamajam periodam, projektā sasniegtais rezultāts, un sadarbības iespējas nevalstiskajām organizācijām.
Kā atzinuši paši projekta dalībnieki, tad šis projekts kopā saliedējis gan bērnus, gan pieaugušos; devis motivāciju un prasmes radošo iemaņu apguvē un tālākā šis darbības attīstīšanā; iegūtas nepieciešamās prasmes mazo mikrouzņēmumu veidošanā un vienkāršās grāmatvedības kārtošanā; ieguvusi arī skolas materiāli tehniskā bāze caur biedrības atbalstu. Gan bērni, gan pieaugušie aktīvi sadarbojoties ar bibliotēku var izmantot IT un saņemt konsultācijas, strādāt uz iegādātajiem datoriem.
Gada garumā kopā pavadītie vakari amatnieku meistarklasēs un konsultācijās, aktivizējuši pieaugušo auditoriju uz radošo darbu izgatavošanu un tirdzniecību. Projekta laikā ir tapuši gan ar griķu sēnalām un polistirola lodītēm pildīti spilveni, gan adītas un apgleznotas šalles, gan virtuves paliktņi no linu aklām, gan dažāda veida pašizgatavotas rotaļlietas, gan dažāda veida rotas un radošie darbi, kuri priecē ne tikai pašus izgatavotājus, bet arī citus iedzīvotājus.
Ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar Vārkavas vecāku biedrību ‘’Pūces māja’’ un Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu nodaļas aktīvistiem. Apspriežot tālākās attīstības iespējas laukos, noslēguma seminārā vienojās par vietējo kopienu iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanu pagastos notiekošajās aktivitātēs, jaunu projektu izstrādi un atbalsta sniegšanu sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’ prezentējot paveikto, klātesošajiem piedāvāja jaunas idejas turpmākajam darbam – gan bērnu nometņu organizēšanu, gan radošo sieviešu saietu, gan kultūrvēsturisko vietu sakopšanas talkas utml.
Vislielākā pateicība jāizsaka Sorosa Fonds Latvija par atbalstu un piešķirto finansējumu.
Pateicībā par projekta laikā ieguldīto darbu pedagogiem un atsaucību vietējiem iedzīvotājiem, projekta vadītāja Skaidrīte Grigale
Stabulniekos Sorosa Fonds Latvija projekta
 ‘’Stabulnieki – pozitīvo pārmaiņu gaidās!’’
ietvaros notiek aktīvs darbs kopienas iedzīvotāju aktivizēšanā uz pārmaiņām
 
Sorosa Fonds Latvija atbalstītā projekta ’Stabulnieki – pozitīvo pārmaiņu gaidās!’’ īstenošana tika uzsākta 2011.gada 9.jūnijā un turpināsies līdz 2012.gada 11.jūnijam. Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’ sadarbojoties ar Dravnieku pamatskolu un Riebiņu novada domi,  īsteno šo projektu skolā.
Lai turpinātu darbu pie atbalsta sniegšanas lauku kopienas iedzīvotājiem ar līdzīgām interesēm un aktivizētu viņus arī uz radošām nodarbībām, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, pieaugušo auditorijai, 04.janvārī uz kārtējo ‘’večerinku’’ Dravnieku pamatskolā ‘’Ģimenes un atbalsta centrā’’ pulcējās pagasta aktīvākās un radošākās sievietes. Pieredzes apmaiņā un uz kopā sanākšanu bija ieradušās arī Vārkavas pagasta vecāku biedrības ‘’Pūces māja ‘’ radošās sievietes un SFL ‘’Mēs varam!’’ projekta dalībnieces.
Vakarēšanas gaitā dalījāmies pieredzē, gan radošo darbu veikšanā(šaļļu darināšana ar ūdenī kūstošo audumu, rotaslietu tamborēšana, eglīšu rotājumu atjaunošana, gleznu veidošana no pogām, trauku pārveidošana dekupāžas tehnikā utt), gan projekta aktivitāšu īstenošanā, gan ar salātu gatavošanas receptēm.
Katru mēnesi notiek sagatavošanās darbi un radošas nodarbības pasākumiem: ‘’Rudenāju dienas’’(radošās darbnīcas, Mārtiņdienas gadatirgus Stabulniekos); ‘’ Ziemassvētki’’ (ziedojumu akcija, pieaugušo radošo darbu izstāde, pašdarbnieku koncerts).
Izremontētajā telpā ‘’Zaļajā zālē’’ notiek aktīvs darbs gan skolas ikdienas darbā, gan vakaros. Top jaunas idejas jauniem projektiem un iecerēm.
Projekta ietvaros darbojas radošā leļļu teātra studija, ko vada A.Betlere. Regulāri iestudējot jaunas ludziņas, gatavojot pašgatavotas lelles. Psiholoģisko atbalstu un ārpusstundu interaktīvās nodarbības vada E.Birule. Jaunas radošo darbu prasmes iemāca I.Broka, M.Plivda, I.Reča. Visu jautājumu risināšanā, problēmu apkopošanā un iedzīvotāju aktivizēšanā uz aktivitātēm, sniedz projekta direktores asistente Ā.Pudule.
Kopīgi atpūšoties un radoši darbojoties aizmirstas ikdienas rūpes un rodas enerģija jaunam darba cēlienam...Audzēkņi labprāt apmeklē ārpusstundu interaktīvās nodarbības, kuru laikā top jauniestudējumi, pašdarbnieku koncerti. Bērni un pieaugušie aktīvi līdzdarbojas aktivitāšu īstenošanā.
Pašlaik notiek gatavošanās Sveču dienai un ‘’Mīsņeicas’’ vakarēšanai, kuras laikā notiks siera un pašceptas maizes meistarklase.
 
Paldies par aktivitāti un ieguldīto darbu,
 visiem saka projekta direktore Skaidrīte Grigale.