SFL projekts 2010.g

Sekmīgi īstenots SFL projekts ”Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā”
 

Riebiņu novada Dravnieku pamatskolā ar Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu, Riebiņu novada Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā ir sekmīgi īstenots projekts „Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā”. Projekts tika uzsākts no 10.12.2009. un projekta noslēgums 30.11.2010.

Projekta darba grupa ir gandarīta par paveikto darbu un sasniegtajiem rezultātiem, kuri tika plānoti uzsākot projektu. Strādājot komandā un jūtot iedzīvotāju vēlmi mainīt kaut ko savā ikdienas dzīvē, tika panākts cerētais rezultāts. Projekta īstenošanas rezultātā esam sekmīgi veikuši plānoto aktivitāšu īstenošanu pilnā apjomā:

* ierīkota Bērnu rotaļu un atpūtas istaba;
* noorganizētas 2 ziedojumu akcijas;
* īstenota iedzīvotāju un bezdarbnieku tālākizglītības apguve un apmācība (datorzinības, angļu valoda, frizieris, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, florists, projektu vadība bez priekšzināšanām);
* iedzīvotāji un audzēkņi tika iesaistīti kultūras pasākumu organizēšanā un apmeklēšanā (noorganizēti – Ziemassvētku pasākums, Lieldienu pasākums, Miķeļdienas gadatirgus u.c.);
* izveidota interešu izglītības un ārpusstundu aktivitāšu „Pēcpusdienas skola” (ar aktīvā sporta studiju, leļļu teātra studiju, netradicionālās zīmēšanas studiju);
* izveidots „Sadzīves un pirmo pamatprasmju apguves centrs”;
* sniegtas psihologa, jurista un sociālā pedagoga konsultācijas;
* noorganizēta izglītojošā dienas nometne 20 Dravnieku pamatskolas audzēkņiem;
* noorganizēti radošo darbnīcu kursi (rotaslietu gatavošana, radošo fantāziju darbnīca, apģērbu pārveidošanas darbnīca);
* audzēkņiem novadīts – Personīgās higiēnas kurss, Pašapkalpošanās prasmju apguves kurss, Lietišķās etiķetes kurss;
* pagasta sievietes iesaistītas pašapziņas celšanas kursos, kuros ir apguvušas manikīra prasmes, galda klāšanas prasmes (suši, boles, karamelizēto ābolu, jautro ēdienu gatavošanu u.c.).

 

Un tā varētu minēt daudz pozitīvu piemēru. Liels paldies jāsaka arī sadarbības partneriem Riebiņu vidusskolai, Vārkavas pamatskolai, Viļānu pilsētas domei. Vārkavas pamatskola bija uzaicinājusi darba grupu uz Mārtiņdienas gadatirgu gan tirgoties ar radošajiem darbiņiem, kas tapuši projekta gaitā, gan vadīt Vārkavas iedzīvotājiem radošās darbnīcas „Ziepju gatavošana” un „Rotaslietu gatavošana”. Pēc kopīga un radoša darba, paliks jaukas atmiņas par jauko pasākumu.

Arī Viļānu novada domes rīkotajā „Ziemassvētku izstādē” aktīvākie radošo darbu autori piedalījās ar saviem ražojumiem: rotaslietām, dekupāžas tehnikā apgleznotiem podiem, pašgatavotām ziepēm un citām jaukām lietām.

Redzot to, ka kādam mūsu idejas, radošās domas un fantāzijas patīk, varam būt gandarīti par to. Izvērtējot projekta aktivitāšu īstenošanos, esam saņēmuši tikai pozitīvas atsauksmes un gandarījumu par paveikto darbu.

Lielu paldies gan Riebiņu novada, gan Dravnieku pamatskolas vārdā, gribam teikt SFL kolektīvam par sapratni, par palīdzību, par finansējuma piešķiršanu, lai Latgales lauku skolas atplauktu kā Pārmaiņu skolas. Gribas arī pašiem sev novēlēt, veiksmi šī izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra uzturēšanā nākotnē!

 

Projekta direktore,
Skaidrīte Grigale