Interešu izglītība

Dravnieku pamatskolas izglītojamo

dalība interešu izglītības pulciņos

 

2018./2019.m.g.

Nr.

p.k.

Pulciņa nosaukums

Klašu grupa

Dalībnieku skaits

1.

Deju pulciņš

pirmsskola – 5.klase

10

 

2.

Mūzikas pulciņš

1. – 5.klase

11

 

3.

Pašpārvaldes pulciņš

5. - 9.klase

6

 

4.

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš

2. – 7.klase

7

 

5.

Skatuves runas  un jaunrades pulciņš

7. - 9.klase

6

 

Kopā

 

40