SFL projekts īstenots

SOROSA FONDS LATVIJA FINANSĒTAIS PROJEKTS ‘’STABULNIEKI – POZITĪVO PĀRMAIŅU GAIDĀS!’’ SEKMĪGI ĪSTENOTS
Vesela gada garumā no 2011.gada 09.jūnija līdz 2012.gada 10.junijam Riebiņu novada Stabulnieku pagastā, Riebiņu novada biedrības ‘’Atspulgs L’’ izstrādātais projekts ir sekmīgi īstenojies. Projektu finansēja Sorosa Fonds Latvija Ārkārtas palīdzības fonda programmas ietvaros.
Projekta gaitā tika izpildīti visi projektā plānotie uzdevumi un sasniegts projekta mērķis.
8.jūnijā, kopā sanākot sadarbības partneriem, nevalstiskajām organizācijām, aktīvākajiem projekta dalībniekiem no vietējās kopienas, tika apspriesti tālākie nākotnes virzieni un uzdevumi nākamajam periodam, projektā sasniegtais rezultāts, un sadarbības iespējas nevalstiskajām organizācijām.
Kā atzinuši paši projekta dalībnieki, tad šis projekts kopā saliedējis gan bērnus, gan pieaugušos; devis motivāciju un prasmes radošo iemaņu apguvē un tālākā šis darbības attīstīšanā; iegūtas nepieciešamās prasmes mazo mikrouzņēmumu veidošanā un vienkāršās grāmatvedības kārtošanā; ieguvusi arī skolas materiāli tehniskā bāze caur biedrības atbalstu. Gan bērni, gan pieaugušie aktīvi sadarbojoties ar bibliotēku var izmantot IT un saņemt konsultācijas, strādāt uz iegādātajiem datoriem.
Gada garumā kopā pavadītie vakari amatnieku meistarklasēs un konsultācijās, aktivizējuši pieaugušo auditoriju uz radošo darbu izgatavošanu un tirdzniecību. Projekta laikā ir tapuši gan ar griķu sēnalām un polistirola lodītēm pildīti spilveni, gan adītas un apgleznotas šalles, gan virtuves paliktņi no linu aklām, gan dažāda veida pašizgatavotas rotaļlietas, gan dažāda veida rotas un radošie darbi, kuri priecē ne tikai pašus izgatavotājus, bet arī citus iedzīvotājus.
Ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar Vārkavas vecāku biedrību ‘’Pūces māja’’ un Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu nodaļas aktīvistiem. Apspriežot tālākās attīstības iespējas laukos, noslēguma seminārā vienojās par vietējo kopienu iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanu pagastos notiekošajās aktivitātēs, jaunu projektu izstrādi un atbalsta sniegšanu sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’ prezentējot paveikto, klātesošajiem piedāvāja jaunas idejas turpmākajam darbam – gan bērnu nometņu organizēšanu, gan radošo sieviešu saietu, gan kultūrvēsturisko vietu sakopšanas talkas utml.
Vislielākā pateicība jāizsaka Sorosa Fonds Latvija par atbalstu un piešķirto finansējumu.
 
Pateicībā par projekta laikā ieguldīto darbu pedagogiem un atsaucību vietējiem iedzīvotājiem, projekta vadītāja Skaidrīte Grigale