Jauns SFL projekts

‘’Jauna projekta īstenošana Stabulniekos!’’
 
           Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’ kopīgi sadarbojoties ar Riebiņu novada domi un Dravnieku pamatskolu, sagatavojot pieteikumu Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss”
2. komponentes „Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un prasmju attīstīšana” projektu konkursam izstrādāja projektu  ‘’Labo darbu turpinājums Stabulniekos!’’
 
Aktivitātes mērķis:
Projekta mērķis veicināt pagasta iedzīvotāju līdzdalību apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā, sekmējot viņu līdzatbildību apkārt notiekošajos procesos, spēju aktīvi līdzdarboties un būt atbildīgiem par sasniegtajiem rezultātiem.
 
Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’, jau kopš 2008.gada aktīvi darbojas sava novada un pagasta sabiedriskās dzīves organizēšanā, kursu, radošo ideju īstenošanā, dažādu projektu īstenošanā, lai sekmētu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un motivētu viņus aktīvākam darbam ne tikai savā saimniecībā, bet arī pagasta attīstībā. Jau vairākus gadus pēc kārtas, gan uz biedrības iniciatīvas pamata, gan kopīgi sadarbojoties ar skolu tiek īstenotas dažādas aktivitātes pagasta dzīves un apkārtējās vides sakopšanā. Šajā projektā tika veikti Stabulnieku pagasta centra un Dravnieku pamatskolas apkārtnes uzkopšanas un labiekārtošanas darbi. Lielākais no tiem bija pludmales volejbola laukuma apzaļumošana, kurā piedalījās ne tikai skolas audzēkņi, bet arī pieaugušie. Pludmales volejbola laukuma malā tika uzstādīti arī soliņi.
 
Liekot gan pašiem bērniem darboties, gan iesaistot pieaugušos panācām vietējās kopienas iedzīvotāju līdzdalību pagastā notiekošajos procesos, iespēju būt atbildīgiem par to vidi, kurā viņi dzīvo.
 
Projektā īstenojot plānotās aktivitātes, kopīgi visiem darbojoties tika sakopta Stabulnieku pagasta apkārtne, savākti un utilizēti atkritumi, labiekārtota( izgatavoti un uzstādīti 2 soliņi) un apzaļumota pludmales volejbola laukuma apkārtne. Pēc talkas, noslēgumā kopīgi tika veikta darba izvērtēšana, ugunskura kurināšana un tējas dzeršana un desiņu cepšana.