Attālinātās mācības

 

RĪKOJUMS

       20.03.2020.                                                                                                           Nr.1 -8/7


   Saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.punktā noteikto par mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs pārtraukšanu, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti, noteikt Dravnieku pamatskolā attālinātu mācību procesu no 23.03.2020. līdz 14.04.2020.

 

 

                                                                                  Skolas direktors J.Znotiņš
 

Pielikums pie rīkojuma Nr. 1  - 8/7 no 20.03.2020.

Kārtība, kādā tiek īstenotas attālinātās mācības Dravnieku pamatskolā

   Izdota saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.punktā noteikto par mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs pārtraukšanu, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti.

I. Vispārīgie noteikumi

   1. No 23.03. – 14.04.2020. mācību process Dravnieku pamatskolā notiek attālināti.

   2. Attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes nodarbību pārnešanu tiešsaistē. Tā vairāk līdzinās pašu vadītām mācībām, sekojot skolas un skolotāju norādījumiem.

   3. Skola rēķinās ar to, ka daudzās ģimenēs tehnoloģijas nav pieejamas. Ja nav citas iespējas, skolotāji telefoniski informē izglītojamos un vecākus par piekļuvi mācību līdzekļiem, darbu izpildi un atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Mācībām izmantojamas grāmatas, darba burtnīcas, drukāti mācību materiālu komplekti.

II. Pirmsskolas grupas darbība (5 – 6 gadus veciem bērniem)

1.      Pirmsskolas grupas skolotāja regulāri sazinās ar vecākiem, nodod ziņas un informē vecākus par bērna mācībām e-pastā, Whatsapp vai telefoniski.

2.      Skolotāja nosūta nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem un rotļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kurus bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks. Sagatavo ieteikumus un komentārus par vēlamajām darbībām un to, kā izmantot ierastās ikdienas darbības mācībām.

III. Saziņa un mācību nodrošināšana attālinātam mācību procesam 2. – 8.klasēs

1.      Saziņa ar pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem notiek telefoniski, e-pastā, Whatsapp atkarībā no iespējām.

2.      Jebkurš izglītojamais un viņa vecāki var sazināties ar pedagogiem un klases audzinātāju, kuru pienākums ir sniegt konsultācijas.

3.      Ņemot vērā to, ka daudziem izglītojamiem mājās nav pieejas internetam un viedierīcēm, mācību priekšmetu skolotāji sagatavo nepieciešamos mācību materiālus papīra formātā (darba lapas, uzdevumus, izdales materiālus u.c.), skola nogādā tos izglītojamiem vai vecākiem.

4.      Izglītojamie patstāvīgi pilda uzdotos uzdevumus, vecāki seko, kā notiek mācību process attālināti.

IV. Izglītības programmu īstenošanas kārtība

1.      Izglītojamie patstāvīgi vai kopā ar vecākiem plāno savu mācīšanos, izpilda skolotāju norādījumus, veic uzdevumus.

2.      Veicot uzdevumus, jāņem vērā šādi ieteikumi:

·         lasi un centies darīt;

·         nesaprati – lasi vēlreiz;

·         meklē palīdzību pierakstu kladē, atgādnēs, mācību grāmatā;

·         jautā (zvani vai raksti) pēc palīdzības klasesbiedram;

·         jautā (zvani vai raksti) mācību priekšmeta skolotājam.

3.      Izglītojamie attīsta pašvadītās mācīšanās prasmes un iemaņas.

4.      Izglītojamie uzkrāj saņemtos darbus, aizpildītās darba lapas, radošos darbus un citus pierādījumus par mācību darbu attālināti.

5.      Mācību priekšmetu skolotāji konsultē izglītojamos un viņu vecākus mācību satura apguves jautājumos, nepieciešamības gadījumā sniedz metodisko palīdzību, ievēro ētikas, morāles un konfidencialitātes principus.

6.      Pedagogi nodrošina, ka izglītojamie apgūst mācību saturu saskaņā ar valsts pamatizglītības standartā noteikto.

7.      Izglītojamo vecāki regulāri seko aktuālajai informācijai par mācību procesa organizēšanu Dravnieku pamatskolā.

8.      Vecāki informē klases audzinātāju par izglītojamā veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme izglītības procesā.

9.      Izglītojamo vecāki pievērš  īpašu uzmanību bērnu drošības jautājumiem.

10.  Izglītojamo vecāki seko līdzi sava bērna (bērnu) mācību procesam un sasniegumiem, sadarbojas ar skolotājiem un citām izglītības procesā iesaistītām personām, uzklausa un pilda pedagogu norādījumus un ieteikumus par izglītojamo turpmāko apmācību un attīstības veicināšanu.

           V. Kārtība, kādā novērtē izglītojamā  mācību sasniegumus

              1. Mācību priekšmetu skolotāji pārbauda paveikto pēc izglītojamā atgriešanās         izglītības iestādē.

               2. Izglītojamā sniegumu pedagogi atkal vērtēs ar atzīmēm (ballēm), atsākoties klātienes mācībām.

          VI. Noslēguma jautājumi

              Grozījumus kārtībā veic skolas direktors vadoties pēc Ministru kabineta turpmākajiem noteikumiem, saskaņā ar izmaiņām ārkārtas situācijā un skolotāju un vecāku ieteikumiem.

 

                                                    Dravnieku pamatskolas direktors: Jānis Znotiņš

 

   20.03.2020.