Mācību procesa kārtība

 

                                                                          

                                     Riebiņu novada dome

                                                                             Dravnieku pamatskola

 

Reģistrācijas Nr. 4212900360

Skolas iela 4, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, LV – 5333

Tālrunis  65326502, e – pasts dravniekupsk@riebini.lv


                                                                                       APSTIPRINĀTS

                                                                                                                                ar Dravnieku pamatskolas direktora

                                                                                                                          2020.gada 25.augusta rīkojumu Nr. 1 – 8/10

 

                                                                                                      Darbības kārtība

                                                                     Riebiņu novada Stabulnieku pagastā 2020.gada 25.augustā

 

 

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process

Dravnieku pamatskolā un ievērotas Covid – 19

infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

 

 

                               Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija

                                noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

                      Covid – 19  infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Kārtība nosaka mācību procesa organizēšanu un Covid – 19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu.

2. Kārtība ir saistoša izglītojamajiem, vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem  un tehniskajiem darbiniekiem.

 

 

II. Mācību darba organizēšana

 

1. Pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2020.gada 21.augusta rīkojumu Nr.113 “Par mācību procesa organizēšanu Covid - 19 infekcijas ierobežošanai”, Dravnieku pamatskola organizē mācību procesa īstenošanas modeli A (klātienē).

2. Katra klase iespēju robežās mācās vienā norādītā mācību kabinetā, izņemot mācību priekšmetus, kuru apguvē nepieciešams īpašs tehnoloģiskais aprīkojums vai ir nokomplektētas grupas no vairākām klasēm – datorika, informātika, mūzika, mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, sports, sports un veselība u.c.

3. Mācību stundas iespēju robežās tiek plānotas kā bloka stundas (divas laikā pēctecīgas viena mācību priekšmeta mācību stundas).

 

4. Mācību procesā tiek nodrošināta mācību satura apguve atbilstoši mācību priekšmetu standartiem, skolā licencētajām un akreditētajām izglītības programmām.

5. Mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši skolas apstiprinātajai vērtēšanas kārtībai.

6. Mācību stundas notiek pēc saraksta. Starp mācību stundām paredzēti 10 minūšu starpbrīži.

7. Izglītojamie starpbrīžu laikā ievēro 2 metru distanci un uzturas klasei norādītajā vietā:

             1. – 6.klašu izglītojamie uzturas 1.stāva gaitenī;

             7. – 9.klašu izglītojamie uzturas 2.stāva gaitenī.

8. No mācībām brīvajās stundās izglītojamie uzturas klases vai citā norādītā telpā.

9. Nepieciešamības gadījumā izglītojamie no vienas klases telpas uz otru, kā arī uz sporta zāli, ģērbtuvēm, ēdnīcu pārvietojas organizēti visa klase vai grupa kopā klases audzinātāja vai skolotāja uzraudzībā.

10. Izglītojamo ierašanās skolā tiek noteikta ne ātrāk kā 15 minūtes pirms mācību, interešu izglītības nodarbību vai individuālo konsultāciju sākuma laika.

11. Pēc ierašanās skolā, ievērojot distancēšanos,  izglītojamais dodas noģērbt virsdrēbes un nomainīt apavus, pēc tam nekavējoties dodas uz mācību stundu sarakstā norādīto mācību telpu, neuzturoties skolas koplietošanas telpās.

12. Pēc mācību stundām, interešu izglītības nodarbībām vai individuālajām konsultācijām izglītojamie atstāj skolas telpas.

13. Skolas ēkas ārdurvis mācību procesa laikā nepieciešamības gadījumā var būt slēgtas (to nosaka arī skolas Iekšējās kārtības noteikumi).

14. Mācību procesa laikā izglītojamo iziešana no skolas tiek organizēta tikai atbildīgā skolotāja vai klases audzinātāja uzraudzībā.

15. Skolā tiek noteikti atšķirīgi mācību stundu sākuma un beigu laiki dažādām klasēm:

             3. – 7.klašu izglītojamajiem mācības sākas plkst.9.10;

             8. – 9.klašu izglītojamajiem mācības sākas plkst.9.00.

16. Skolotāji mācību stundu laikā vai starpbrīžos iespēju robežās organizē izglītojamajiem dinamiskās pauzes, nodrošinot regulāru telpu vēdināšanu.

17. Skolotāji veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti tiem skolēniem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti.

18. Skolotāji ievēro skolēnu mācīšanās vajadzības, tai skaitā sociāli emocionālās, sniedz atbalstu.

19. Pedagogi nodrošina atbalstu skolēnam atbilstoši viņa tā brīža vajadzībām. Ja nepieciešams, operatīvi meklē atbalsta personāla vai kāda cita speciālista, dienesta palīdzību.

20. Skolotāji meklē risinājumu un nodrošina kvalitatīvu un efektīvu mācību procesu neatkarīgi no skolēna rīcībā esošajiem resursiem un tehnoloģiskajām iespējām.

21. Pedagogi sazinās ar skolēna vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem un vienojas par iespējām skolēna mācīšanās atbalstam.

 

 

III. Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai

 

 1. Informēšanas pasākumi

        1.1. Dravnieku pamatskolā par Covid – 19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem      izrietošo prasību ievērošanu atbild skolas direktors.

        1.2. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

        1.3. Skolas telpās redzamās vietās - pie ieejas skolā un skolas gaiteņos skaidri salasāmas norādes par 2 m distances ievērošanu, kā arī attiecīgs grīdas marķējums.

        1.4. Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās skaidri salasāmas norādes par pareizas roku higiēnas ievērošanu.

        1.5. Izglītojamā vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē skola par izglītojamajam konstatētu Covid – 19 infekciju.

2

        1.6. Izglītojamie tikai mācību procesa ietvaros kopā ar pedagogu var atrasties ārpus skolas teritorijas.

        1.7. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt skolas direktoru un sazināties ar ģimenes ārstu.

        1.8. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skola izolē izglītojamo atsevišķā telpā, sazinās ar izglītojamā vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu.

        1.9. Ja darbiniekam vai izglītojamajam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

 

 

2. Distancēšanās pasākumi

        2.1. Mācības notiek klātienē un skola nodrošina distancēšanās iespēju, koplietošanas telpu piepildījumu un izglītojamo plūsmas organizēšanu.

        2.2. Izglītojamajiem un skolas darbiniekiem ir jāievēro spēkā esošie savstarpējās distancēšanās noteikumi.

        2.3. Izglītojamo vecāki/likumiskie pārstāvji skolā ienāk tikai iepriekš saskaņojot tikšanos ar direktoru.

        2.4. Pirmsskolas grupas bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem tiek organizēta pie ieejas pirmsskolas bērnu grupas telpā.

        2.5. Izglītojamo vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem saziņai ar skolu (klases audzinātāju, mācību priekšmeta skolotāju, direktoru) izmantot tālruni vai e – pastu.

        2.6. Izglītojamo uzturēšanās kārtību sporta zālē un ģērbtuvēs uzrauga un nodrošina sporta skolotājs.

 

 

 3. Higiēnas nodrošināšana

        3.1. Mācību stundu laikā dežūrapkopēja veic gaiteņu vēdināšanu un koplietošanas telpu un virsmu tīrīšanu, dezinfekciju.

        3.2. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus un  mācību līdzekļus u.c. Skolotāji skaidro un iespēju robežās mazina to nodošanu no vienas personas citai.

        3.3. Skolas telpās izglītojamajiem un darbiniekiem tiek nodrošināta roku mazgāšana ar siltu ūdeni un ziepēm. Skolā māca bērniem un jauniešiem pareizi mazgāt rokas.

        3.4. Izglītojamajiem skolas iekštelpās jālieto maiņas apavi. Par maiņas apavu lietošanu atbildīgs ir klases audzinātājs.

        3.5. Koplietošanas telpās tiek aizliegta izglītojamo pulcēšanās.

       

 

4. Izglītojamo ēdināšanas organizēšana

        4.1. Skola nodrošina klātās pusdienas:

                     Pirmsskolas grupas bērniem un 3. – 6.klašu izglītojamajiem – pēc 4. mācību stundas;

                     7. – 9.klašu izglītojamajiem – pēc 5. mācību stundas.

        4.2. Uz ēdamzāli izglītojamie dodas klases audzinātāja vai skolotāja uzraudzībā.

        4.3 Pie ieejas ēdamzālē izglītojamajiem jānomazgā rokas ar siltu ūdeni un ziepēm un labi jānosusina.

        4.4. Katram izglītojamajam tiek nodrošināts iepriekš saklāts galdiņš, ievērotas distancēšanās prasības.

        4.5. Lietotos traukus izglītojamie sakārto un atstāj uz galda.

3

5. Personas veselības stāvokļa uzraudzība

 

        5.1. Izglītojamā vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem katru rītu ir jānovērtē bērna veselības stāvoklis.

        5.2. Pirms ierašanās skolā, tai skaitā darba dienas ietvaros, savs veselības stāvoklis ir jānovērtē skolas darbiniekiem.

        5.3. Katru rītu izglītojamajam, ierodoties skolā,  dežūrskolotājs veic izglītojamā veselības stāvokļa novērtējumu, ja ir iespējas, mēra ķermeņa temperatūru (izmantojot distances termometru).

        5.4. Skolā netiek pieļauta izglītojamo un darbinieku klātbūtne, kuriem novēro elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums).

 

 

 

 

 

IV. Noslēguma jautājumi

 

1. “Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process Dravnieku pamatskolā un ievērotas Covid – 19

    infekcijas izplatības ierobežošanas prasības” stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.

2. Ar kārtību tiek iepazīstināti skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo vecāki/likumiskie pārstāvji. Iepazīšanos ar kārtību skolas darbinieki un izglītojamie apstiprina ar savu personisko parakstu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Skolas direktors                                          J.Znotiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Čaunāne 65326502

 

4