Pašvērtējuma ziņojums

Dravnieku pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.