Zinību diena

„Rudenī strops kopā vāc spietu….” (Skolas Himnas vārdi)

    Dravnieku skolas zvaniņš 2.septembrī uz Zinību dienas pasākumu pulcēja pirmsskolas vecuma, sākumskolas un pamatskolas izglītojamos, viņu vecākus, skolotājus un tehniskos darbiniekus.

  2019./2020.m.g. iesākās skanot Valsts Himnai. Skolas direktora apsveikuma vārdi,  veiksmes un izdošanās vēlējumi, aicinājums uz sadarbību  un jauniem izaicinājumiem mācību darbā  un interešu izglītības pasākumos bija veltīti visiem.

    Septembra dāvanas saņēma pirmsskolas grupiņas „Bitītes”  bērni, skolēni, kuri pievienojušies skolas saimei un arī skolotāji, kuri skolā darbu uzsāks.

        Klašu kolektīvi kopā ar audzinātājām un visiem pasākuma dalībniekiem veidoja Emociju kopbildi, jo šajā rītā  uz skolu katrs devās ar jaukām un patīkamām emocijām.

    Pārsteigums bija „Ģimenes apsveikums”.  Mazā Nikola un māmiņa Līga priecēja ar dzejas rindām, Svētku kliņģeri un skolotājiem un darbiniekiem sarūpētiem ziedu pušķiem. Pārējie skolēni pievienojās sveicienam.

    Protams, kā jau bišu stropā, ir jābūt arī saldumiem. Pasākuma organizatori aicināja visus uz svētku cienastu - Medus torti, Svētku kliņģeri un sulu.

    ….Un Skolas zvaniņš iezvanīja Klases stundu, tikšanos ar klašu audzinātājiem.