Pašnovērtējums

Dravnieku pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019